top of page

 PRAWO RODZINNE 

Prawnik od rozwodów w Kwidzynie - adwokat

Specyfika spraw rodzinnych 

Sprawy rodzinne ze względu na towarzyszące im emocje i napięcie, warto powierzyć do prowadzenia profesjonaliście od rozwodów. Należy zwrócić uwagę, iż od wyniku sprawy o rozwód czy uregulowania  kontaktów z dzieckiem, zależeć będzie nasze przyszłe życie. 

Pośród wielu spraw wynikających ze stosunku małżeńskiego, w jakich kancelaria świadczy pomoc prawną należy wymienić rozwód, alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem czy kontaktu rodzica z dzieckiem. 

Podczas spotkania w kancelarii, otrzymasz informację w jaki sposób przebiega sprawa, jakie dokumenty należy zgromadzić oraz zostanie ustalona strategia procesowa, zależąca w dużej mierze od celu jaki chcesz uzyskać.  

Rozwód - Prawnik od rozwodów w Kwidzynie

Rozwód – podstawy jego orzeczenia. 

Prawo krajowe, wskazuję, iż podstawą do orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami jest trwały i zupełny  rozpad pożycia - więzi łączących strony tj. więzi uczuciowych, duchowych, fizycznych i gospodarczych. Co należy przez to rozumieć? Rozpad więzi duchowych i uczuciowych to nic innego jak trwałe zaprzestanie wzajemnej lojalności, zaufania czy szacunku. Przy czym rozpad więzi nie musi powstać po każdej ze stron, gdyż może się zdarzyć, iż jedna ze stron z różnych przyczyn straci w całości zaufanie do drugiego małżonka. Wieź fizyczna stanowi najistotniejszy punkt  będący podstawą orzeczenia rozwodu. Za wieź fizyczną należy rozumieć całkowite zaprzestanie współżycia fizycznego pomiędzy małżonkami. Jeśli chodzi o więzi gospodarcze to w przypadku rozwodu chodzi o oddzielne prowadzenie własnego gospodarstwa domowego – oddzielne robienie zakupów, brak współdziałania przy prowadzeniu domu, oddzielne gotowanie. 

Oczywiście w każdej ze spraw więzi, ulegają rozpadowi w większym lub mniejszym stopniu. Nie mniej jednak rozpad więzi nie może one być pozorny, ale z drugiej strony nie musi charakteryzować się wzajemną złością i agresją. 
Za trwały i zupełny rozpad więzi, należy rozumieć sytuację, w której małżonkowie od dłuższego czasu żyją w małżeństwie jedynie iluzoryczne. W kodeksie rodzinnym brak jest definicji okresu po jakim można przyjąć, iż nastąpił trwały i zupełny rozpad więzi, jednak jest to zazwyczaj kilka miesięcy. Oczywiście okres ten nie obejmuję przypadków, nagłych takich jak uzyskanie informacji o zdradzie. 

Kancelaria oferuję, pełne wsparcie i obsługę postępowania o rozwód na każdym etapie w tym przygotowanie pozwu o rozwód bez orzekania o winie, z winy obydwojga stron czy z wyłącznej winy jednego z małżonków. W ramach tworzenia pozwu o rozwód, jego nieodłączną obowiązkową częścią są alimenty. W sprawie o rozwód można uregulować całościowo sprawę władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, miejsce pobytu dziecka i uregulować kontakty z dzieckiem, a także uregulować korzystanie ze wspólnego domu stron. Jeżeli strony są zgodne co do wychowania dziecka, kancelaria świadczy pomoc przy tworzeniu rodzicielskiego planu wychowawczego. 

W ramach sprawy o rozwód, możliwy jest także podział majątku wspólnego stron, jednak wyłącznie na zgodny wniosek - czyli strony muszą już przed złożeniem pozwu o rozwód sporządzić plan podziału składników majątku wspólnego. 

 

Alimenty - Prawnik od spraw rodzinnych w Kwidzynie

Sprawę o alimenty na rzecz małoletniego dziecka lub małżonka można wnieść w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub osoby uprawnionej. Sprawa o alimenty może dotyczyć także podwyższenia już istniejących, obniżenia lub  uchylenia obowiązku alimentacyjnego. 

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Pawłowski w Kwidzynie świadczy pomoc prawną polegającą na ustaleniu proponowanej wysokości alimentów, które dochodzone będą przed sądem. Oczywiście odbywa się to po weryfikacji kosztów utrzymania dziecka, jak i wysokości dochodu zobowiązanego. Usługa w tej części może polegać na przygotowaniu pozwu, odpowiedzi na pozew oraz reprezentacji przed sądem w celu wyrażenia prawidłowego stanowiska strony.

Podkreślić, należy, iż oprócz powództwa o alimenty, kancelaria prowadzi także postępowania o przyczynianie się do potrzeb rodziny. Sprawy w której możliwe jest żądanie od jednego małżonków, zapłaty co miesięcznych kwot na utrzymanie rodziny w przypadku braku prawidłowego wspomagania rodziny przez jednego z małżonków tj. brak realizacji swojego obowiązku utrzymania rodziny, zgodnie ze swymi możliwościami zarobkowymi i majątkowymi, ani też nie czynienie osobistych starań o wychowanie dzieci.

Kancelaria świadczy także usługę windykacji alimentów w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem, wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego przed prawidłowym urzędem gminy, ośrodkiem pomocy społecznej. 
 

Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie jest nieodłączną częścią uregulowania kwestii finansowych po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Zgromadzony majątek w czasie trwania małżeństwa w przypadku braku umów małżeńskich "intercyzy" należy do małżonków w równych częściach.

Od czego rozpocząć sprawę o podział majątku?

Warto przed podjęciem decyzji o wszczęciu sprawy o podział majątku, spróbować się po prostu dogadać z byłym małżonkiem i podzielić majątek bez konieczności toczenia długo miesięcznego sporu. Wiem z doświadczenia zawodowego, iż nie jest to łatwe, nie mniej jednak w przypadku braku porozumienia co do podzielenia się składnikami majątku, należy zacząć od zgromadzenia dokumentacji związanej z poszczególnymi nieruchomościami i ruchomościami oraz innymi prawami wchodzącymi w skład majątku.

 
Należy szczególnie wskazać, iż przedmiotem postępowania o podział majątku są tylko aktywa, a nie pasywa, zatem trudno przed sądem będzie podzielić chociażby kredyt hipoteczny. Sąd nie ma możliwości decydowania kto przejmie kredyt, gdyż każdorazowo zgodę na ewentualne przejęcie kredytu hipotecznego musi wyrazić bank. Przechodząc do kwestii wszczęcia sprawy o podział majątku, dalszym krokiem, jest oszacowanie wartości poszczególnych składników majątkowych.

Oszacowanie może odbyć się poprzez zlecenie rzeczoznawcy wykonania opinii lub samodzielne dokonanie orientacyjnego wycenienia majątku. W sprawie o podział majątku przed sądem czymś nieuniknionym będzie przeprowadzenie opinii biegłego z zakresu wyceny, zatem przed wszczęciem sprawy nie jest konieczne dokonywanie zlecenia rzeczoznawcy wykonania oszacowania. Kolejnym krokiem będzie obliczenie wysokości ewentualnych nakładów z majątku własnego na majątek wspólny. Będzie to np. spadek jaki otrzymaliśmy w trakcie małżeństwa lub raty kredytu spłacane samodzielnie już po rozwodzie. Sprawa o podział majątku jest złożona i trudno wyczerpać temat w w paru zdaniach. Dlatego też dla własnego spokoju, warto zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika o pomoc w tej sprawie. 

Jakie dokumenty przygotować na spotkanie z prawnikiem?

Na spotkanie z prawnikiem warto zabrać ze sobą oryginały dokumentów jakie będą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcie sprawy - akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, akty notarialne "intercyza" - umowy małżeńskie. Podczas porady prawnej radca prawny zdecyduję czy potrzebne jest pozostawienie oryginałów do dalszego prowadzenia sprawy czy wystarczą kserokopie. W przypadku braku poszczególnych dokumentów prawnik, wskaże w jaki sposób i gdzie można otrzymać wymagane dokumenty.

Publikacje i materiały zamieszczane na stronie są bezpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjny i wskazane dane nie stanowią porady prawej, ani wykładni prawa. Informację mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient - radca prawny. Autor informacji nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią prywatny pogląd autora. 

bottom of page