top of page

Acerca de

PRAWO CYWILNE

Pozew, Sprzeciw, Odpowiedz na pozew, Odszkodowanie, Prawnik w Kwidzynie

Kodeks cywilny czyli prawo dla Ciebie

Prawo cywilne to ponad 1000 kodeksowych artykułów stworzonych do ochrony Twojego posiadania, własności, dóbr osobistych, finansów oraz spraw związanych z codziennym życiem. Przedmiotowa gałąź prawa jest uregulowana w sposób umożliwiający dochodzenie bez żadnych przeszkód roszczeń wynikających z umów cywilno-prawnych (najmu, sprzedaży, kontraktacji) lub wszczęcia postępowania o zapłatę lub zasiedzenia nieruchomości. 
Podstawowymi środkami dochodzenia swych praw przed Sądem jest pozew w postępowaniu procesowym i wniosek w postepowaniu nieprocesowym.
 
Kancelaria w Kwidzynie oferuję pomoc prawną przy prowadzeniu:

- windykacji należności pieniężnych 
- spraw w postepowaniu upominawczym i nakazowym, a także zabezpieczającym i egzekucyjnym
- spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów i zobowiązań
- spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie w tym także wynikającego z wypadków komunikacyjnych 
- spraw związanych z ochroną dóbr osobistych 
- spraw o eksmisję, immisję 
- spraw dotyczących zasiedzenia, służebności, zniesienie współwłasności nieruchomości, ochrona posiadania)
- ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
- spraw dotyczących wpisów do księgi wieczystej nieruchomości  
- spraw z tytułu rękojmi lub gwarancji rzeczy 

Pozew o zapłatę 
 
Jak i kiedy można złożyć pozew o zapłatę sumy pieniężnej?

Powództwo o zapłatę jest najczęstszym roszczeniem jakie kierowane jest do Sądu. Dzięki złożeniu pozwu o zapłatę możemy domagać się zasądzenia wskazanej kwoty, która wynika z umowy cywilno-prawnej lub roszczenie z czynu niedozwolonego tj. odszkodowania lub zadośćuczynienia. Pozew o zapłatę, dzięki wielu ogólnodostępnych wzorów, nie należy do bardzo skomplikowanych, gdyż samo roszczenie składa się ze słów "wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty". Jednak wielokrotnie się zdarza, że Nasze roszczenie jest kwestionowane przez pozwanego i możemy sobie nie poradzić samodzielnie przed sądem. Warto zwrócić się do kancelarii o pomoc, gdyż oprócz samego przygotowania pozwu, reprezentacji przed sądem, kancelaria oferuję pomoc przy określeniu zasadności wniesienia powództwa. 

Przy składaniu powództwa o zapłatę należy szczególnie zwrócić uwagę na terminy przedawnienia roszczeń, gdyż zobowiązanie przedawnione zostanie oddalone przez Sąd w przypadku złożenia takiego zarzutu przez pozwanego (w sprawach przedsiębiorca, konsument, termin przedawnienia badany jest z urzędu przez Sąd). Terminy te zostały wyraźnie określone w art. 118 kodeksu cywilnego "Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.", zaś art. 120  § 1 KC, mówi, iż "Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne" Przy czym słowo "wymagalne" należy rozumieć, jako termin kiedy np. upłynął termin płatności zobowiązania. 

Kolejnym krokiem, jest zgromadzenie dowodów na potwierdzenie Naszego roszczenia wobec pozwanego. Dowodem może być pisemna umowa, dowód wydania rzeczy, faktura, świadkowe oraz pisemne deklarację lub zobowiązania zawarte pomiędzy stronami. 

W samej treści pozwu wskazujemy czego żądamy, a więc zasądzenia wskazanej kwoty lub wydania nakazu zapłaty, kiedy istnieją powody do jego wydania. W treści pozwu nie można zapomnieć o wniosku o zasądzenie kosztów sądowych od pozwanego oraz wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie poszczególnych dowodów. Zgodnie z procedurą cywilną, najważniejszymi cechami pozwu jest:
- wskazanie stron postępowania z ich adresami i numerem PESEL powoda
- wskazanie wysokości przedmiotu sporu (kwoty jaką żądamy) 
- wskazanie samego żądania pozwu 
- oświadczenia czy strony próbowały załatwić spór w sposób polubowny 
- wskazanie uzasadnienia z przytoczeniem dowodów i załączeniem ich do pozwu
- dokonanie prawidłowej opłaty od pozwu

Wszelkie dodatkowe informację otrzymają Państwo podczas spotkania w kancelarii, gdyż każda sprawa jest inna i trudno zdefiniować wszelkie wpływające na przebieg sprawy czynniki. 

 

Odpowiedź na pozew, sprzeciw, zarzuty od nakazu zapłaty 
 
Może się zdarzyć, iż to wobec Nas skierowano powództwo, z który nie zgadzamy się co do zasady lub wysokości. Wtedy przysługuję Nam prawo złożenia odpowiedzi na pozew lub sprzeciwu kiedy sąd wydał nakaz w postępowaniu upominawczym albo zarzutów w postępowaniu nakazowym. 

Co zrobić po otrzymaniu pozwu z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (e-sąd)? 

Kiedy otrzymamy listem poleconym pozew o zapłatę z Sądu Rejonowego Lublin Zachód Wydział VI Cywilny warto przemyśleć, czy wskazane w pozwie twierdzenia i wysokość dochodzonej kwoty jest prawidłowa. Kiedy nie zgadzamy się z pozwem należy złożyć sprzeciw od nakazu w terminie 14 dni od otrzymania pozwu. Sam sprzeciw w postępowaniu elektronicznym nie jest trudny, gdyż należy w nim dokładnie określić strony postępowania, wskazać sygnaturę akt oraz wnieść o oddalenie powództwa, uchylenie nakazu zapłaty i przedstawić uzasadnienie, które w odróżnieniu od "normalnego" postępowania nie musi być "szczegółowe", a jedynie uzasadniające nasze twierdzenia. 
Warto mimo wszystko odebrać przesyłkę z Sądu z Lublina (e-sąd) i złożyć sprzeciw, gdyż spowoduję to, iż nakaz zapłaty się nie uprawomocni już przed Sądem w Lublinie. Strona powodowa, w przypadku złożenia Naszego sprzeciwu, zobligowana będzie złożyć pozew już w normalnym trybie, co w przypadku roszczeń od tkz. parabanków, pozwoli na prawidłowe zbadanie treści pozwu przez Sąd.
Pamiętajmy, iż Sąd Rejonowy w Lublinie (e-sąd) nie jest zobowiązany do merytorycznego badania zasadności np. kosztów dodatkowych przy umowie pożyczki lub zapisów abuzywnych, gdyż powód składa do Sądu sam pozew bez załączenia dowodów takich jak sama umowa pożyczki.  


Odpowiedź na pozew.

Otrzymałem pozew o zapłatę - co dalej?

Sąd przesyłając Nam pozew, poucza o możliwości złożenia prawidłowego środka odwoławczego. Już po samym przeczytaniu pouczeń możemy dowiedzieć się co należy i w jakim terminie zrobić. Czytajmy prawidłowo pouczenia, gdyż Sąd może:
- przesłać pozew i pouczyć Nas o prawie złożenia odpowiedzi na pozew we wskazanym terminie
- przesłać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i pouczyć Nas o prawie do złożenia sprzeciwu 
- przesłać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i pouczyć Nas o prawie złożenia zarzutów 
 
Każdy z powyższych środków odwoławczych różni się treścią i formą sporządzenia, a w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, złożenie zarzutów od nakazu, podlega opłacie w wysokości 3/4 opłaty od pozwu w niniejszej sprawie. 

W przypadku otrzymania samego pozwu wraz z pouczeniem o możliwości złożenia odpowiedzi na pozew, niezłożenie pisma w terminie może spowodować brak możliwości składania wniosków dowodowych na dalszym etapie postępowania, a gdy nie stawimy się na rozprawę - wydaniem wyroku zaocznego. 

Sytuacja jest z goła inna, gdy otrzymamy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym czy nakazowym, gdyż niezłożenie środka zaskarżenia w terminie, spowoduję uprawomocnienie się nakazu, co w dalszej konsekwencji pozwoli na wszczęcie przeciwko Nam postępowania egzekucyjnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, bez względu na okoliczności, warto złożyć odpowiedź na pozew lub sprzeciw, gdyż pozwoli to na prawidłową obronę własnych praw. W każdym przypadku warto skonsultować to z kancelarią i prawidłowo wskazać swoje stanowisko w piśmie. 

Publikacje i materiały zamieszczane na stronie są bezpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjny i wskazane dane nie stanowią porady prawej, ani wykładni prawa. Informację mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient - radca prawny. Autor informacji nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią prywatny pogląd autora. 


 

bottom of page